sefrserwe
 
Кит за дърво и метал

Продукт: Универсален акрилен кит


1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА: УНИВЕРСАЛЕН АКРИЛЕН КИТ

Употреба на продукта: За заглаждане на дървени, метални, гипсови, хоросанови и др. повърхности, които ще се покриват с акрилни, алкидни и маслени бои и лакове. При полагане на по-дебели слоеве от 2 мм., е препоръчително да се нанесе на повече тънки слоеве. Всеки следващ слой се нанася след изсъхване на предишния.


2. СЪСТАВ

Вода
Акрилатна дисперсия
Калциев карбонат
Коалисцент
Антипенител
Консервант

3. ВЪЗМОЖНИ ОПАСНОСТИ

Специални указания за опасно действие върху човека няма.

S 24/25 - Да се избягва пряко съприкосновение с очите и кожата.
S 51 - Използвайте в добре вентилирани помещения.
S 7 – Дръжте опаковките плътно затворени.
S 2 – Дръжте далеч от деца.

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

След вдишване – Не се очакват неблагоприятни въздействия
При контакт с кожата – Да се отмие с вода и сапун. Сменете замърсеното облекло.
При контакт с очите – В продължение на 10-15 минути да се промиват обилно с вода с широко отворени очи.

5. МЕРКИ ЗА БОРБА С ПОЖАР

Продуктът е негорим

6. МЕРКИ ПРИ НЕВОЛНО РАЗЛИВАНЕ

Лични защитни мерки – Да се защитят очите.
Мерки за защита на околната среда – Да не се изхвърля в канализацията.
Почистване – Мястото на разливане се измива обилно с вода

7. УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА И СЪХРЕНЕНИЕ

Употреба на продукта - Да се употребява при температура от 50С до 250С, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване! Съхранявайте продукта в плътно затворени оригинални опаковки.

8. КОНТРОЛ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОДУКТА, ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Препоръчани нива на въздействие – Достатъчно е добро проветряване на работното помещение. Няма ограничение за продължителността на работата с продукта.

Лични предпазни средства:

1. Дихателна защита – не е необходима защита на дихателната система
2. Защита на очите – използвайте защитни очила
3. Защита на кожата – Не са нижни други предпазни мерки, освен чисто работно облекло, покриващо тялото.

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Външен вид - пастообразна маса
Мирис - специфичен
Температура на кипене - не се отнася за продукта
Температура на замръзване - 00С
Водоразтворимост - водоразтворим
Специфично тегло - 1,8 g/ml
Опасност от експлозия - липсва
pH - 8 – 9

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

Стабилност – В лучай, че се гарантират условията за нормална работа, съхранение и употреба, продуктът се смята за устойчив и нереактивоспособен. Да се пази от замръзване!
Опасни продукти при разпада – При правилно съхранение и употреба – няма

11. ТОКСИЛОГИЧНИ ДАННИ

Контакт с кожата – При нормална работа няма дразнещо действие върху кожата. Не се очаква поглъщане през кожата, поради химичните и физични свойства на продукта.
Контакт с очите – При изпръскване на очите, може да причини дразнене на роговицата, поради механичното действие.
Вдишване – Не се очакват неблагоприятни ефекти.

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът не представлява опасност за околната среда.

13. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ

Всякакви отпадъци от продукта, отпадъци от приложението му и съответните опаковки, в които е бил съхраняван, следва да се изхвърлят като се съблюдават местните разпоредби относно изхвърляне на химически отпадъци.

14. ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът не се класифицира като опасно вещество за доставка и транспорт.

15. ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДПИСАНИЯ

Продуктът не съдържа токсични химикали в концентрации, за които се изисква специално обозначение.

16. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията, посочена в настоящия информационен лист за безопасност, е точно до степента на нашата осведоменост към датата на издаване. Информацията се дава само като насока за безопасна работа с продукта и не следва да се счита за гаранция или сертификат за качество, тъй като споменатите условия за работа са извън наш контрол. 
Copyright ® 2006 Design by Mercho & Талибов